Stanovy

Návrh nových stanov

Stávající stanovy

Článek 1
Úvodní ustanovení

Název občanského sdružení je Hvězdárna Olomouc, zkráceně „HO” (dále jen „sdružení”).
Sídlem sdružení je Olomouc, Dělnická 42.
Sdružení vzniká podle zákona č. 83/1990 Sb.

Článek 2
Právní postavení sdružení

 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
 2. Sdružení je právnickou osobou.

Článek 3
Cíle sdružení

Cíle sdružení jsou:

 1. iniciovat výstavbu nové hvězdárny v Olomouci nebo blízkém okolí;
 2. podporovat činnost nově vzniklé hvězdárny;
 3. popularizovat astronomii a příbuzné vědy;
 4. umožňovat praktickou výuku astronomie a odbornou činnost;
 5. umožnit vznik a podporovat činnost astronomických kroužků.

Článek 4
Členství

 1. Členy sdružení mohou být fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a jejichž činnost souvisí s výše uvedenými cíli sdružení.
 2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě vyplněného přihlašovacího formuláře správní rada sdružení. Zakládající členové sdružení se automaticky stávají členy sdružení.
 3. Členství ve sdružení zaniká písemným prohlášením člena, že ze sdružení vystupuje, nebo vyloučením člena správní radou s písemným odůvodněním, uvedeným v přihlašovacím formuláři.

Článek 5
Práva a povinnosti členů

Členům sdružení přísluší práva:

 1. podílet se na činnosti sdružení;
 2. účastnit se jednání a rozhodování valné hromady sdružení;
 3. volit a být volen do orgánů sdružení;
 4. obracet se na orgány sdružení s návrhy týkajícími se činnosti sdružení; orgány sdružení jsou povinny tyto návrhy projednat;
 5. být informován o činnosti sdružení.

Povinnosti členů sdružení:

 1. dodržovat stanovy sdružení;
 2. dle svých možností se podílet na uskutečňování cílů sdružení;
 3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení.

Článek 6
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

 1. valná hromada;
 2. správní rada;
 3. revizní komise.

Článek 7
Valná hromada

 1. Je nejvyšším orgánem sdružení.
 2. Tvoří ji všichni členové sdružení.
 3. Svolává ji předseda správní rady dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda svolá valnou hromadu vždy, když o to písemně požádá nejméně třetina členů sdružení.
 4. Rozhoduje o změnách stanov sdružení.
 5. Rozhoduje o zrušení sdružení.
 6. Volí na dobu dvou let členy správní rady a revizní komise.
 7. Schvaluje výroční zprávu sdružení a zprávu o hospodaření.
 8. Valná hromada je způsobilá jednat a usnášet se, je-li přítomno nejméně 10 členů sdružení. O změně stanov sdružení a o zrušení sdružení rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

Článek 8
Správní rada

 1. Je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
 3. Má minimálně pět členů.
 4. Jejím členem může být zvolen pouze člen sdružení.
 5. Členové správní rady volí ze svého středu většinovou volbou předsedu správní rady.
 6. Správní rada je způsobilá jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda.
 7. Předseda svolává správní radu minimálně jednou ročně, nebo na návrh alespoň jedné třetiny členů správní rady, nebo potřebuje-li svolat správní radu ze závažných důvodů.
 8. Předseda svolává valnou hromadu minimálně jednou ročně, nebo na písemný návrh nejméně jedné třetiny členů sdružení, nebo na návrh nejméně jedné třetiny členů správní rady.
 9. Pro zasedání valné hromady vypracovává správní rada výroční zprávu sdružení a zprávu o hospodaření.
 10. Jestliže se nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci správní rada.
 11. Správní rada rozhoduje o přijetí za člena sdružení a o zrušení členství.
 12. Správní rada jmenuje a odvolává ředitele hvězdárny.

Článek 9
Revizní komise

 1. Je kontrolním orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Má tři členy, kteří ze svého středu volí předsedu revizní komise.
 3. Svolává ji předseda správní rady nebo předseda revizní komise.
 4. Vykonává dohled nad hospodařením sdružení, upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou ročně.
 5. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.

Článek 10
Zásady hospodaření

 1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 2. Zdroji majetku jsou zejména:
  1. dary a příspěvky fyzických a právnických osob;
  2. výnosy majetku;
  3. příjmy vyplývající z vlastní činnosti sdružení.
 3. Hospodářské prostředky sdružení mohou být použity pouze k realizaci cílů sdružení, uvedených v článku 3 stanov sdružení. Při hospodaření se sdružení řídí obecně platnými zákonnými předpisy.
 4. Za hospodaření sdružení odpovídá správní rada, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření.

Článek 11
Zastupování sdružení

 1. Sdružení zastupuje předseda správní rady.
 2. Statutárním orgánem sdružení je předseda správní rady.
 3. Správní rada může ze svého středu zmocnit též jiné členy, aby v rozsahu, který správní rada určí, zastupovali sdružení a jednali jeho jménem.

Článek 12
Zánik sdružení

Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady, která současně rozhodne o způsobu majetkového vypořádání.

Článek 13
Závěrečné ustanovení

Stanovy sdružení byly přijaty na první valné hromadě dne 20. dubna 2000 a nabývají platnosti dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky.